HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

 
Rotterdamse bijbeltegels uit de 18e eeuw ‚In den Walcherschen Dolfeyn‘ Domburg  

 Rotterdamer Bibelfliesen des 18. Jahrhunderts ‚In den Walcherschen Dolfeyn‘ Domburg

 

Vooraanzicht van de open haard / Frontalansicht des offenen Kamins

 

 

Oude Testament / Altes Testament

 

7 Gen. 3:6 Adam en Eva in het paradijs – de zondeval

Adam und Eva im Paradies – der Sündenfall

De getallen in de eerste regel komen overeen met de numerieke volgorde in het boek 'Jan Pluis, Bijbeltegels - Bibelfliesen (Arday-Verlag Münster, 1994)'
De gegevens in de derde regel zijn informaties uit het bijbelboek.
In de tweede regel zijn Rotterdamse tegels uit de 18e eeuw met scènes uit het Oude Testament van de open haard in Domburg afgebeeld.
De gegevens in de derde regel zijn informaties uit het bijbelboek.
De in de regels één, drie en vier bedoelde informaties, verzamelde ik met toestemming van Jan Pluis uit de totaaloverzicht van de voorstellingen op bijbeltegels in het boek 'Bijbeltegels - Bibelfliesen' op pagina's 153-171.


Die Ziffern in der ersten Zeile entsprechen der numerischen Reihenfolge im Buch 'Jan Pluis, Bijbeltegels - Bibelfliesen (Arday-Verlag Münster, 1994)'
In der zweiten Zeile sind Rotterdamer Fliesen des 18. Jahrhunderts mit Szenen des Alten Testamentes vom offenen Kamin in Domburg abgebildet.

In der dritten Zeile stehen entsprechende Findstellen aus der Bibel.
In der vierten Zeile sind die Darstellungen beschrieben.
Die Angaben in den Zeilen eins, drei und vier entnahm ich mit Zustimmung von Jan Pluis der Gesamtübersicht
über die Darstellungen auf Bibelfliesen in seinem Buch 'Bijbeltegels - Bibelfliesen' auf den Seiten 153 - 171.

 

8 Gen. 3:24 De verdrijving uit het paradijs

Die Vertreibung aus den Paradies

       
11 Gen. 4:4.5 Het offer van Kaïn en Abel

Das Opfer von Kain und Abel

       
14 Gen. 4:8 Kaïn slaat Abel dood

Kain erschlägt Abel

       
18 Gen. 7:17-19 De zondvloed

Die Sintflut

       
19 Gen. 8:19 De dieren verlaten de ark van Noach

Die Tiere verlassen die Arche Noach

       
23 Gen. 11:3-5 De torenbouw van Babel

Der Turmbau zu Babel

       
33 Gen. 19:24-26 Lot ontkomt aan de verwoesting van Sodom en Gomorra

Lot entkommt der Zerstörung von Sodom und Gomorra

       
35 Gen. 19:31-33 Lot en zijn dochters

Lot und seine Töchter

       
38 Gen. 21:14 De wegzendingvan Hagar

Die Vertreibung der Hagar

       
39 Gen. 21:15-18 Hagar in de woestijn met Ismaël

Hagar mit Ismael in der Wüste

       
40 Gen. 22:6-8 Abraham und Isaak

Abraham und Isaak

       
41 Gen. 22:9-13 Abrahams offer

Abrahams Opfer

       
52 Gen. 28:11-13 Jakobs droom

Jakobs Traum

       
63 Gen. 37:23-38 Jozef wordt uit de put getrokken om verkocht te worden

Josef wird aus der Grube gezogen um verkauft zu werden

       
64 Gen. 37:28 Jozef wordt verkocht

Josef wird verkauft

       
68 Gen. 39:11, 12 Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden

Potifars Frau versucht, Josef zu verführen

       
70 Gen. 40:5, 16-19 Jozef verklaart dromen in de gevangenis

Josef erklärt Träume im Gefängnis

       
83 Ex. 2:5,6 Mozes door de dochter van de farao gevonden

Mose wird von der Tochter des Pharao gefunden

       
88 Ex. 3:1,2 Mozes en de brandende braamstruik

Mose und der brennende Dornbusch

       
92 Ex. 7:10-13 Aärons staf in een slang veranderd

Aarons Stab in eine Schlange verwandelt

       
97 Ex. 14:26,27 De doortocht door de Schelfzee

Der Durchzug durch das Schilfmeer

       
103 Ex. 31:18 Mozes ontvangt de stenen tafelen

Moses empfängt die steinernen Tafeln

       
106 Ex. 32:6 De dans om het gouden kalf

Der Tanz um das goldene Kalb

       
115 Num. 13:23 De verspieders

Die Kundschafter

       
116 Num. 21:8.9 De koperen slang

Die eherne Schlange

       
117 Num. 22:22-24 Bileam en de ezelin

Bileam und die Eselin

       
144 Richt. 14:6 Simson verscheurt een leeuw

Simson zerreißt einen Löwen

       
147 Richt. 15:14,15 Simson verslaat duizend Filistijnen

Simson erschlägt tausend Philister

       
150 Richt. 16:18,19 Delila laat Simsons haar afscheren

Delila lässt Simsons Haare abschneiden

       
174 1 Sam. 17:48-50 David en Goliat

David und Goliat

       
175

1 Sam. 17:51

David houwt Goliat het hoofd af

David schlägt Goliat den Kopf ab

       
177 1 Sam. 18:6,7 David na zijn overwinning geëeerd boven Saul

Davids Sieg wird mehr geehrt als der von Saul
       
192 2 Sam. 11:2-4 Batseba

Batseba

       
199 2 Sam. 18:14,15 Absaloms dood

AbschalomsTod

       
204 1 Kon. 3:25-27 Salomo’s oordeel

Salomos Urteil

       
212 1 Kon.13:23,24 De profeet van Juda door een leeuw gedood

Der Prophet von Juda wird von einem Löwen getötet

       
216 1 Kon. 17:6 Elia door de raven gevoed

Elija bekommt Nahrung von Raben

       
228 2 Kon. 2:11 Elia’s hemelvaart

Elijas Himmelfahrt

       
231 2 Kon. 2:23,24 Elis bespot door kinderen van Betel

Elischa wird von Kinder aus Bet-El verspottet

       
232 2 Kon. 2:24 De berinnen verscheuren de kinderen van Betel

Bären zerreißen Kinder aus Bet-El

       
244 2 Kon. 19:35,36 Sanheribs leger door een engel verslagen

Sanheribs Heer wird von einem Engel erschlagen

       
252 Ester 5:1,2 Ester verschijnt ongeroepen voor koning Ahasveros

Ester erscheint ungerufen vor König Artaxerxes

       
254 Ester 6:11 De triomf van Mordekai

Der Triumph von Mordechai

       
260 Job 2:11-13 Job en zijn vrienden

Job und seine Freunde

       
282 Dan. 3:24.25 De drie jongelingen in de vuuroven

Die drei Jünglinge im Feuerofen

       
286 Dan. 6:20-23 Daniël in de leeuwenkuil

Daniel in der Löwengrube

       
289 Jona 1:15-17 Jona wordt in zee geworpen

Jona wird ins Meer geworfen

       
290 Jona 2:10 Jona wordt aan land gespuwd

Jona wird an Land gespien

       
292 Jona 4:5,6 Jona en de wonderboom

Jona und der Wunderbaum

       
301 Tob. 6:1-3 Tobias vangt een grote vis

Tobias fängt einen großen Fisch

       
313 Dan 14:6-9 Daniël met de koning in de tempel van Bel

Daniel mit dem König in Bels Tempel

       
314 Dan 14:13,14 Bels tempelvloer met es bestrooid

Bels Tempelboden mit Asche bestreut